Algemene Voorwaarden

Reglement Neptulan

De ondergetekenden,

 1. Tharudell vzw
  Sportstraat 45
  8450 Bredene

hierna te noemen organisator, en

 1. 1. De gamer ‘’natuurlijk persoon’’
  2. De vrijwilliger ‘’natuurlijk persoon’’
  3.De bezoeker ‘’natuurlijk persoon’’

hierna te noemen Neptulan deelnemer,

verklaren als volgt te zijn overeengekomen dit reglement te volgen en na te leven gedurende de hele Lan-Party.

Artikel 1
Algemene voorwaarden : Algemene regels

 1. Elk natuurlijk persoon verbind zich automatisch aan dit reglement bij aankoop van de toegang tickets, het bezoeken van het evenement door aanvaarding van de polsband kortom : ‘’het reglement is onverkort van toepassing en geld voor iedereen.’’
 2. De crewleden van Neptulan houden er toezicht op dat alles correct verloopt gedurende de hele Lan-Party, dat de wedstrijden, de bekend making van de winnaars en het toewijzen van de gewonnen prijzen correct verlopen volgens de voorgeschreven regels opgemaakt in dit reglement.
 3. De organisatoren van Neptulan zullen met inachtneming van de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de gegevens die bij de registratie voor Neptulan worden meegedeeld, gedurende 1 jaar opslaan in hun databank, dit om de deelnemers op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen en/of andere interessante nieuwigheden. Voor alle gegevens die verzonden worden per e-mail of sms, aanvaardt de deelnemer dat de organisatoren deze gegevens eveneens bewaren en gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Overeenkomstig voorgemelde wet kan iedere deelnemer zijn/haar gegevens bij de organisator opvragen en ze corrigeren, alsook er kosteloos verzet tegen aantekenen.
 4. De organisatie behoudt zich het recht om bij het binnen komen de bagage en rugzakken te controleren op verboden goederen. Indien er zich ongepaste goederen gevonden worden, worden deze door de organisatoren in bewaring gehouden gedurende het hele evenement. Na verloop van het evenement zullen de goederen terug gegeven worden aan de personen in kwestie. D.w.z. dat alle dranken in beslag zullen genomen worden tot na het evenement. Het is verboden eigen consumpties mee te brengen.
 5. Tharudell vzw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade,verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemers en bezoekers in welke vorm ook. De organisatoren zijn, behoudens bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade.
  Indirecte schade is o.a. verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, schade aan derden.
  De organisatoren behouden zich eveneens het recht om de inschrijvingen op elk moment te kunnen stop zetten om eender welke reden dan ook. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard-of software waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk onmogelijk is,onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.
 6. De gegevens over de activiteit van de deelnemer ingezameld door de organisators tijdens het verloop van Neptulan hebben betrekking tot de aansluitingen en niet op de inhoud, deze zijn vertrouwelijk en worden gedurende een jaar bewaard kunnen worden meegedeeld aan de gerechtelijke overheid op vorderingen ie overeenkomstig zijn met het Wetboek van Strafvordering. De gegevens worden vernietigd na een termijn van een jaar.
 7. De organisatoren behouden zich het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.
 8. De deelnemers aanvaarden dat hun gegevens inclusief nickname en/of hun foto gepubliceerd kan worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar gemaakt kan worden op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming. Dit onder op websites, facebook en andere communicatiemiddelen van de organisators.

Artikel 2

Algemene voorwaarden : deelname

 1. Bij aankoop van de tickets, verklaard elke deelnemer automatisch akkoord te gaan met het reglement en de algemene voorwaarden.
 2. Tharudell vzw behoudt zich het recht om voor het evenement Neptulan een toegangsprijs te vragen aan zijn deelnemers. De toegang tot het evenement is en enkel en alleen geldig na het betalen van de volledige toegangsprijs. De toegangsprijs wordt voor ieder evenement afzonderlijk bepaald door Tharudell vzw.
 3. Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan Neptulan. Indien de persoon jonger is dan 18 wordt er een schriftelijke toestemming gevraagd van de ouder(s)/voogd. De jongere moet deze toelating op elk ogenblik kunnen voorleggen aan de crewmember van Neptulan indien er om gevraagd wordt. Eveneens ontvangt de organisator een kopij van dit bewijs, indien er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, mag de jongere niet deelnemen aan Neptulan.
 4. Iedere deelnemer dat toegang wenst tot Neptulan moet zich aan de kassa aanmelden met :
  a. zijn online inschrijving + identiteitskaart.
  b. zijn identiteitskaart en het cash bedrag voor de toegang tickets, indien deze nog niet voldaan is door
  middel van overschrijving naar de rekening van de vzw Tharudell.
  c. de polsband die je krijgt aan de kassa is je toegang gedurende het hele evenement.
  Bij verlies zal er een forfaitair bedrag van 10,00 euro aangerekend worden.
 5. Hoewel er mogelijk een aantal competities in teamverband kunnen gespeeld worden, dienen alle spelers zich individueel in te schrijven. Elke speler heeft enkel en alleen het recht voor zichzelf in te schrijven op competities.
 6. Er zijn voor elke competitie strikte regels opgelegd, dit om het goede verloop ervan te kunnen garanderen.
  Deze worden bij aanvang medegedeeld aan de spelers en/of zijn na te lezen in een rulebook of ruleset. Elke deelnemer dient dit specifiek reglement te lezen en te begrijpen alvorens men aan de competitie begint. Neptulan behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan dit reglement.
 7. Elke deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij via zijn computer gebruikt,consulteert, opvraagt of doorstuurt. Neptulan kan niet aansprakelijk gehouden worden voor inbreuken die derden of andere deelnemers plegen op de bepalingen van dit reglement, de wettelijke bepalingen in het algemeen en op de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten in het bijzonder, dit via het netwerk en de infrastructuur van Neptulan. Wel kan indien er een inbreuk wordt vast gesteld door de crewmembers de betreffende persoon onmiddellijk uit te sluiten, te verwijderen en dit zonder terug gave van het inschrijvingsgeld.
 8. Op het ogenblik van de inschrijving verbindt de deelnemer er zich toe het door zijn netwerkkaart gebruikte MAC-adres mee te delen, hij verbindt zich er eveneens toe dit niet te wijzigen, noch door het manueel of automatisch toegekende IP-adres te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement.Ook het gebruik van sofware middelen om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers die aangesloten zijn op het netwerk van Neptulan en is strikt beperkt tot de organisators en vormt een geldige reden tot uitsluiting van Neptulan zonder teruggave van het inschrijvingsgeld.
 9. Indien een individu of een team zichzelf uitschrijft later dan 1 maand voor aanvang van het evenement is hier geen sprake van recht tot terugbetaling!

Artikel 3
Algemene voorwaarden : gebruik van het netwerk

 1. Elke deelnemer is aansprakelijk en zal de organisator schadeloos stellen voor alle kosten en schade ( zowel directe als indirecte ) die voorvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij. Hij zal de organisator vrijwaren tegen daaruit voortvloeiende vorderingen van derden. Het netwerk en de infrastructuur mag uitsluitend gebruikt worden voor de wettelijk toegestane doeleinden. Het is onder meer ten strengste verboden om een verbinding te maken of materiaal te verzenden, te ontvangen, te uploaden of te downloaden, te gebruiken of opnieuw te gebruiken, waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik :
  a. Bedreigend, obsceen of frauduleus is.
  b. Een inbreuk pleegt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
  c. Een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit.
  d. Enigerlei andere illegale handelingen vormt met o.a. pornografie, racisme, …
  Zoals reeds hierboven reeds vermeld is de organisatie niet aansprakelijk voor de inbreuken die de deelnemers via haar netwerk plegen en zal elke deelnemer zelf verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die uit het onrechtmatig gebruikt voortvloeit
 2. Het netwerk dat U aangeboden wordt, fungeert slechts als een doorgeefluik van informatie, volgens de voorwaarden opgelegd in artikel 18 van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de grondwet. Met betrekking tot het leveren van een dienst heeft Neptulan volgens artikel 21 van diezelfde wet, geen algemene verplichtingen om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten en omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.
 3. Het is ten strengste verboden om het netwerk en de infrastructuur van Neptulan te gebruiken voor elke actie die leidt tot de illegale toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken, de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP-netwerk en de dienst van Neptulan, het in het gedrang brengen van het gebruik of de prestatiecapaciteit van andere deelnemers, het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens, beschadiging of vernietiging van informatica gegevens of van hun betrouwbaarheid, het in gevaar brengen van de aantasting van de privacy gegevens van derden in het algemeen of van andere deelnemers of gebruikers van het netwerk in het bijzonder. Het binnenbrengen als het gebruik van illegale software is ten strengste verboden.
 4. Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke manier dan ook, zal beschouwd worden als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en is verboden. De deelnemers zullen geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van Neptulan of tegenover enig ander systeem.
 5. Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de crewleden. Worden o.a. als diensten beschouwd : delen van hulpmiddelen zoals gedeelde repertoriums
  (« shares »), peer2peer functionaliteiten. Daar de organisator de netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het nazicht van de op elke computer geopende TCP/IP poorten.
 6. De internet toegang is beperkt tot de behoeften van het spelen en te communiceren met andere deelnemers. Het gebruik van de server wordt ter beschikking van de deelnemers gesteld en biedt toegang op het internet via een proxyserver systeem. De deelnemers zijn dan ook in deze hoedanigheid verwittigd dat de sporen van de activiteiten van die proxy door de organisatie wordt bewaard en ingeval van overtredingen worden uitgeleverd aan de gerechtelijke overheidsinstanties.
 7. De organisatoren en/of crewleden kunnen elke deelnemer van het evenement uitsluiten die afbeeldingen of films die strijdig zijn met de goede zeden te zien geeft, aanzet om die te tonen of te downloaden/uploaden. De deelnemer wordt individueel verwittigd ingeval hij deze normen niet naleeft.

Artikel 4
Algemene voorwaarden : Gebruik van de zaal

 1. Het is niet toegestaan voor minderjarigen om alcohol te nuttigen. De organisatie behoudt zich dan ook het recht voor om het serveren van alcoholische dranken te weigeren aan allen die het crewlid acht niet in staat te zijn alcohol te consumeren. Hieronder vallen alle alcoholische dranken van bier tot geestelijke dranken. Er zal aan de ingang dan ook doorgegeven worden volgens de gegevens van uw identiteitskaart of u al dan niet de leeftijd heeft om alcohol te benuttigen.
  Ook kan er een spontane bagage controle worden gedaan, de crew vraagt dan ook hieraan spontaan mee te werken. Indien er toch verboden middelen gevonden worden kan de crew beslissen u te toegang tot Neptulan te weigeren.
 2. Iedereen zowel deelnemers, crewleden als bezoekers zijn verplicht alle doorgangen en uitgangen vrij te houden om een goede en veilige evacuatie mogelijk te maken op eender welk moment van gevaar. Elk voertuig, toestel of andere objecten dat de potentiële evacuatie verhindert, kan door Neptulan verwijderd worden. De eventuele kosten die optreden bij het verwijderen van het object zal worden doorgerekend aan de eigenaar en deze kosten kunnen nooit teruggevorderd worden van Neptulan of Tharudell vzw.
 3. In geval van strafrechtelijke overtredingen die begaan worden in de lokalen of door het gebruik van het door de organisatoren ter beschikking gestelde netwerk, brengen die laatste feiten ter kennis van de gerechtelijke overheid en delen zij haar de nuttige gegevens mee om de waarheid te ontdekken. Indien er schade aan het gebouw, materieel, derden of de organisator wordt veroorzaakt, is alleen de deelnemer hiervoor burgerlijk aansprakelijk.
 4. In de zalen/gebouwen waar Neptulan plaatst vindt, is er een strikt rookverbod dat geldt voor iedereen. Het bezit,gebruik of verkoop van illegale drugs is te allen tijde ten strengste verboden voor iedereen.
  Bij zware overtredingen zal de politie ingelicht worden.
 5. Op Neptulan zijn versterkers en andere multimedia speakers niet toegestaan. Voor het respect van de buren, mede gamers en crewleden raden wij u aan om een headset te gebruiken. Indien wij toch klachten ontvangen van geluidsoverlast, afkomstig van uw apparatuur wordt er een waarschuwing gegeven om het geluid te verlagen. Indien U hier geen gehoor aan geeft, gaan wij over tot in beslag name van de betreffende apparatuur tot het einde van het evenement.
 6. Het is verboden om in en rond de gebouwen van Neptulan zendmateriaal te gebruiken dat werkt op PMR446 band, tenzij met specifieke toestemming van Tharudell vzw. Alle toestellen die zonder toestemming gebruikt worden zullen in beslag genomen worden tot het einde van het evenement.
 7. We staan toe dat er gegeten en gedronken wordt in de zaal, maar verwachten wel dat je het afval in de voorziene vuilnisbakken gooit, zodat alles netjes blijft. Doe je dit niet, zall je een waarschuwing krijgen.
 8. Het is verboden om eigen dranken te consumeren op het evenement. De crewleden behouden zich het recht de dranken in beslag te nemen, dit is dan de eerste en laatste waarschuwing. Indien de crew/admins U meerdere keren moet wijzen op deze regels, volgt er een sanctie.

Artikel 5
Algemene voorwaarden : adverteren en verkopen

 1. Distributie of adverteren op Neptulan is strikt verboden tenzij op voorhand een schriftelijke goedkeuring verkregen door Tharudell vzw.
 2. Het voeren van commerciële activiteiten zoals het verkopen, kopen of het leveren van goederen op Neptulan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.
 3. Bij het niet naleven van deze regels zal een compensatie gevraagd worden om de commerciële schade aan Tharudell vzw en zijn sponsors te vergoeden.

Artikel 6
Gedragscode : Algemene voorwaarden

 1. De gedragscode zal door de Neptulan crew worden gebruikt in gevallen van wangedrag, conflicten of ongebruikelijke situaties. De crew zal maatregelen nemen indien deze eenvoudige richtlijnen overtreden worden. Deze maatregelen kunnen variëren van diskwalificatie tot in extreme gevallen verwijdering van Neptulan. Elk geval van wangedrag, gebrek aan respect of onrechtmatige activiteiten worden beoordeeld door de Neptulan crew.

Artikel 7
Gedragscode : Parkeerplaats

 1. Er is voldoende parkeergelegenheid voorzien voor alle deelnemers en bezoekers. Enkel en alleen voor het laden en lossen van de materialen wordt er toegestaan dat de deelnemers zich even parkeren voor de deuren van de gebouwen. Na het laden en lossen wordt er dan ook gevraagd om de wagens onmiddellijk te verwijderen en zich te plaatsen op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen zodat de toegang tot het gebouw gevrijwaard blijft.

Artikel 8
Gedragscode : het opzetten van je materieel.

 1. Er zijn voor elke competitie strikte regels opgelegd, dit om het goede verloop ervan te kunnen garanderen.
  Deze worden bij aanvang medegedeeld aan de spelers en/of zijn na te lezen in een rulebook of ruleset. Elke deelnemer dient dit specifiek reglement te lezen en te begrijpen alvorens men aan de competitie begint. Neptulan behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan dit reglement.

Artikel 9
Gedragscode : tijdens het evenement

 1. We verwachten dat iedere deelnemer/bezoeker en crew vriendelijk is en zich gedraagt als een volwassen persoon. Elke vorm van verbale intimidatie zoals o.a. bedreigingen, fysiek geweld en beledigingen worden niet getolereerd. De crewleden en admins kunnen iedereen diskwalificeren van het tornooi op elk moment en in extreme gevallen overgaan tot het verwijderen zonder enige restitutie.
 2. In de nachten hoeft er geen complete stilte te zijn, maar we vragen wel om in gedachten te houden dat de andere deelnemers wel kunnen slapen. We vragen dan ook de volumes s ’nachts te beperken.
 3. Roken wordt in geen enkel geval toegestaan in de zaal, als je wenst te roken begeef je dan naar de aangewezen rookplaats en maak gebruik van de asbakken. Merken we toch dat je in de zaal rookt, krijg je allereerst een waarschuwing, daarna kan de crew beslissen of men U al dan niet van het evenement verwijderd.
 4. Eten en drinken is toegestaan in de zaal, er wordt wel van elke deelnemer verwacht dat de borden, flessen en enig andere soort afval in de daarin voorziene vuilnisbakken gedropt wordt of terug aan de keuken bezorgd wordt.
 5. Bij het begin van de toernooien moeten alle deelnemers van Neptulan alle regels van de games gelezen en begrepen hebben, het niet kennen van deze voorschriften wordt niet aanvaard als een excuus om een overtreding te begaan. Indien er vragen zijn over een regelboek, kan er tijdens het toernooi een admin/crewlid gecontacteerd worden voor meer duidelijkheid.
 6. Er wordt geacht van elke deelnemer dat hij zijn tegenstanders te allen tijde respecteert, bij enige vaststelling van ongepast gedrag wordt er een waarschuwing gegeven, bij meerdere overtredingen kan de crew overleggen voor een uitsluiting van Neptulan.
 7. Als crewleden en organisators van Neptulan staan wij garant voor het goede verloop van het evenement. Je mag ten allen tijde de crew contacteren voor vragen, er zijn immers geen domme vragen enkel domme antwoorden. De crew zal je te allen tijde helpen met problemen of doorverwijzen naar de juiste persoon die je helpen kan.
  Deze worden bij aanvang medegedeeld aan de spelers en/of zijn na te lezen in een rulebook of ruleset. Elke deelnemer dient dit specifiek reglement te lezen en te begrijpen alvorens men aan de competitie begint. Neptulan behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan dit reglement.

Artikel 10
Gedragscode : crewleden en admins

 1. Als crewleden en organisators van Neptulan staan wij garant voor het goede verloop van het evenement. Je mag ten allen tijde de crew contacteren voor vragen, er zijn immers geen domme vragen enkel domme antwoorden. De crew zal je te allen tijde helpen met problemen of doorverwijzen naar de juiste persoon die je helpen kan.
 2. De tornooi admins hebben altijd het laatste woord en de beslissingen van de admins worden niet in twijfel getrokken. Het niet respecteren van de admins of hun beslissingen kan leiden tot sancties, zoals o.a. uitsluiting van het evenement. De admins zijn onpartijdig en zullen altijd het rechtvaardige doen. Houdt in gedachten dat de admins ook maar mensen zijn, dus respecteer het feit dat het antwoord op de vraag/verzoek of conflict niet steeds het antwoord is dat in uw voordeel speelt.
 3. Er wordt verwacht dat alle deelnemers en gasten de crew en admins niet aanvallen tijdens situaties zoals potentiele server downtime, netwerkproblemen, enz. Wees geduldig, de crew lost de mogelijke problemen zo snel als mogelijk op.
 4. Bij conflicten tussen de spelers zullen de crewleden samen met de deelnemers die in conflict liggen een oplossing zoeken. Als de deelnemers de beslissingen van de admins niet respecteren of geen respect tonen naar hun tegenstanders toe zullen er sancties getroffen worden zoals o.a. diskwalificatie.

Artikel 11
Toernooivoorwaarden : algemene voorwaarden

 1. Bij het aanmelden voor een compo aanvaard je automatisch de algemene voorwaarden, de gedragscode en de specifieke compo regels.
  a. Je kan gediskwalificeerd worden door oneerbaar gedrag tegenover de crewleden, tegenspelers, admins.
  b. De compo regels kunnen ten allen tijde gewijzigd worden.
  c. Alle beslissingen van de admins of crewleden zijn ontegenspreekbaar.
  d. Je vrienden vragen om achter je te gaan staan is een goede manier om je tegenstanders te verhinderen
  dat ze gaan screenwatchen. Zorg ervoor dat er in geen enkel geval mensen kunnen mee kijken met je
  spel. Indien dit wel kan, is dit je eigen verantwoordelijkheid en wordt hier niet over geklaagd bij de
  admins.
  e. Indien er zich een stroomuitval of er zich een ander probleem voordoet, zal de wedstrijd hervat worden
  nadat de storingen opgelost zijn door de bevoegde admins.

Artikel 12
Toernooivoorwaarden : verplichtingen

 1. Het is vereist om voor elke compo dat je speelt het legale exemplaar van de game(s) te bezitten.
 2. Bij de start is aanvaardt elke deelnemer automatisch alle spelregels en is het verplicht de keuzes van de scheidsrechters op te volgen.
 3. Het niet voldoen aan de spelregels of het negeren van de aanwijzingen van de scheidsrechters zal zich resulteren in een uitsluiting van het tornooi of van de specifieke compo.
 4. Je kan als je tegenstanders opzoeken via de seatmap om te weten waar deze zich bevinden in de zaal.
 5. Indien de speler of het team niet aanwezig is bij het begin van de compo wordt dit gemeld aan de admin, hij zal dan de definitieve beslissing maken wat er zal gebeuren. Dit kan zich resulteren in o.a. een no-show of in andere sancties afhankelijk van de situaties.
 6. Bij de start van Neptulan wordt meegedeeld op welke tijdstippen de compo’s gespeeld worden, er wordt dan ook gevraagd om te zorgen dat je beschikbaar bent op de geplande tijdstippen. Als een speler of een team niet kan spelen om eender welke reden ook, moet de admin geïnformeerd worden en deze zal dan een no-show aanmaken of al dan niet een forfait aantekenen.
 7. Indien er een vermoeden is en je denkt dat één van je tegenspelers vals speelt of bezig is met een handeling die niet aanvaardbaar is, contacteer je onmiddellijk in alle discretie de admins. De bevoegde admin zal dan na gaan of de beschuldigingen al dan niet gegrond zijn en hiervoor de juiste sanctie toepassen.
 8. Eens de wedstrijd gespeeld is, wordt de wedstrijdscore vast gelegd. Dit door alle teams met toezicht van de admins. De scores zijn onbetwistbaar en kunnen enkel en alleen gewijzigd worden door de admins mits een gegronde reden.
 9. Screenshots, demo’s en herhalingen ( waar mogelijk ) moeten verplicht geupload worden naar een FTP-server gehost door Neptulan. Zo kan er bij twijfel, bedrog of conflict nagegaan worden of dit daadwerkelijk waar is. Eveneens kunnen de gegevens gebruikt worden voor de website.
 10. De teams en spelers kunnen enkel en alleen de resultaten van de gespeelde wedstrijden invullen. Een no-show of een forfait kan enkel ingevuld worden door de admins.

Artikel 13
Einde toernooi en prijsuitreikingen :

 1. Als een deelnemer of een team uitgeroepen wordt tot winnaar, zal dit op de laatste dag van Neptulan gebeuren. De mededeling kan o.a. gebeuren via omroeping en de deelnemer wordt dan verwacht om zijn prijs op te halen. Indien de deelnemer niet aanwezig is, wordt de prijs ingehouden.
  Hier kan volgende worden geëist van de deelnemer :
  a. Identiteitskaart
  b. Tekenen voor ontvangst van de prijs
  c. E-Mail adres en andere persoonsgegevens.
  d. Een verzorgd uiterlijk voor de foto.
 2. De Prijzen zijn niet ruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 3. Werkgever zal maandelijks op het loonstrookje aangeven hoeveel uren vakantie thuiswerker heeft opgebouwd.

Artikel 14
Nietigheid en toepasselijk recht

 1. Het nietig verklaren van één of meerdere punten in dit reglement zullen niet voorkomen dat andere artikels blijven gelden. Alle contracten, diensten en producten van Neptulan en Tharudell vzw zijn onderschikt aan de Belgische Wetgeving.
 2. Alle geschillen die tussen de verschillende partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van een onrechtmatige daad, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijking, zullen eerst worden beslecht in een goed overleg. Indien dit overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brugge. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit bij aangetekend schrijven stelt.

Artikel 15
Gegevens van Tharudell vzw

Sportstraat 45
8450 Bredene
Ond. Nr.: BTW BE 0655.726.829